Sjpelreigels Belaef Nirbik

Maart 2020

1.   Algemeen

 • Belaef Nirbik is een spel waarbij in teamverband allerlei vragen worden opgelost en opdrachten worden uitgevoerd.
 • Belaef Nirbik is een uitgelezen gelegenheid om iedereen bij ons dorp te betrekken, nieuwe contacten op te doen en bestaande contacten te onderhouden.
 • De organisatie van Belaef Nirbik is in handen van Stichting Belaef Nirbik, hierna te noemen “de organisatie”.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Dit reglement zal aan ieder deelnemend team bij inschrijving worden toegezonden of overhandigd en is ook te allen tijde te vinden op www.belaefnirbik.nl. Inschrijving als team is mogelijk nadat u heeft verklaard kennis te hebben genomen van, en namens het hele team akkoord gaat met, het reglement en de voorwaarden die betrekking hebben op de Belaef Nirbik.

2.   Teams

 • De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 8 tot 12 personen van alle leeftijden.
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.
 • Elk team kent één van de teamleden toe als “leider”. De leider dient een aantal gegevens in te vullen op het inschrijfformulier op de website www.belaefnirbik.nl
 • De leider is woonachtig in Neerbeek en is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met de teams hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de  leider.
 • Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft het toenmalige bij de organisatie bekende leider het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt bovenstaand recht.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in Neerbeek en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan Belaef Nirbik deel te nemen.
 • Wij vragen de teams om qua teamsamenstelling eens bewust verder te kijken dan de vriendengroepen, verenigingen of familie. Kijk eens of je teams kunt vormen met mensen van verschillende leeftijden. Vraag ook eens andere mensen die misschien niet zo voor de hand liggen zoals een oudere buurvrouw, een alleenstaande, een vluchteling, de pastoor of mensen die pas in ons dorp zijn komen wonen! Iedereen kan samen een team vormen, wij vragen jullie om elkaar op te zoeken! Jong kan van oud leren, en andersom. Iemand van een andere culturele achtergrond weet hele andere dingen dan een geboren Neerbeekenaar. Verbinden en een leuke avond hebben dus!

3.   Inschrijven

 • Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op onze website www.belaefnirbik.nl
 • De organisatie bepaalt jaarlijks de volgende zaken; de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten wordt en mag deelnemen aan Belaef Nirbik, het aantal deelnemers/groepen, tijd van aanvang en eindtijdstip van Belaef Nirbik.
 • De kosten voor deelname aan Belaef Nirbik bedraagt vooralsnog € 35,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren.
 • Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving, d.m.v. betaalverzoek via app betaald te worden.
 • De inschrijving is pas definitief als de organisatie van Belaef Nirbik de inschrijving bevestigd heeft.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
 • Ieder team speelt voor een sociaal maatschappelijk doel in het dorp, de organisatie heeft het recht dit doel af te keuren.

4.   Deelnemen

 • Het leider van het team geeft via de website aan voor welk goed doel zij spelen, zie punt 6.
 • De organisatie stelt een quizmap samen waarin alle vragen en doe opdrachten voor Belaef Nirbik zijn opgenomen. De leider, met 1 afgevaardigde van het team dient hiervan één exemplaar op de quizavond zelf af te halen, op een nader te bepalen locatie. Hiervoor wordt te zijner tijd een tijdstip bekend gemaakt.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun quizmap niet ophalen binnen de genoemde tijd of niet (of niet in de juiste volgorde) inleveren vóór het genoemde tijdstip.
 • Teams worden geacht de quizmap goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen en opdrachten in de map, waarvoor men locaties in/om Neerbeek moet bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in de quizmap eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen. Ook zijn er vragen en opdrachten die via, de daartoe bestemde applicaties, doorgestuurd dienen te worden, dit wordt bij de opdracht vermeld.
 • De ingevulde quizmap moet op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Quizmappen die worden ingeleverd ná het uiterste inlevertijdstip, worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
 • Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

5.   Puntentoekenning en uitslag

 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizavond op hun juistheid beoordeeld. Voor elke goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht worden punten aan het team toegekend. De teams die hun quizmap tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • Doel van de Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
 • De bekendmaking van de uitslag van Belaef Nirbik is tijdens een feestavond 2 weken na de quizavond, tevens worden de winnende teams via de site en in het parochieblad gepubliceerd.
 • De uitslag van Belaef Nirbik is bindend en staat niet ter discussie.

6.   Prijzen

 • De organisatie stelt jaarlijks geldprijzen voor winnende teams beschikbaar. De winnende teams kunnen deze prijzen toekennen aan een goed doel uit Neerbeek.
 • Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast een geldprijs voor een goed doel, vereniging of stichting ook de Belaef Nirbik Wisseltrofee uitgereikt.
 • Als een team de Belaef Nirbik Wisseltrofee drie keer achtereen heeft gewonnen, mag het team de Wisseltrofee houden.

7.   Algemeen

 • Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Belaef Nirbik.
 • Deelnemen aan Belaef Nirbik is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • In sommige gevallen kan het nodig zijn om locaties in/om Neerbeek te bezoeken om de vragen of opdrachten uit de quizmap te beantwoorden. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bezocht worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, heeft zij het recht dit team punten in mindering te brengen. Een elektrische fiets is toegestaan.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag.
 • Indien er, voor het uitvoeren van opdrachten, verenigingslokalen en/of horecagelegenheden worden bezocht, vraagt de organisatie dat elk lid van het team dat aan deze opdracht deelneemt, een consumptie nuttigt in het desbetreffende verenigingslokaal en/of horecagelegenheid.
 • Op deelname aan Belaef Nirbik is de Algemene Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.
 • Overtreding van wetten en regels kan leiden tot uitsluiting van deelname.
 • Sportiviteit staat voorop. Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten.